KVK nr. 87172135
info@achieversgroup.nl
Karl Weisbardstraat 181
3015GM Rotterdam
Nederland

Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

Dit zijn de algemene voorwaarden van de onderneming die ook handelt onder de naam “Achievers”. Achievers biedt diensten aan in arbeidsbemiddeling, door het werven en plaatsen van kandidaten bij Opdrachtgevers. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, overeenkomsten, opdrachten en diensten van Achievers.

 

1.1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1) Kandidaat:

Iedere natuurlijke persoon die door Achievers wordt voorgedragen om als opdrachtnemer en/of werknemer werkzaamheden te gaan verrichten voor Opdrachtgevers van Achievers.

 

2) Opdracht:

De overeenkomst tussen Achievers en Opdrachtgever, waarbij Achievers zich jegens Opdrachtgever verplicht om: zich in te spannen Kandidaten te werven en te selecteren voor indiensttreding bij Opdrachtgever dan wel een andere relatie aan te gaan met Opdrachtgever en/of de eenmalige samenwerking tussen Achievers en Opdrachtgever, waarbij Achievers enkele kandidaten levert voor indiensttreding bij Opdrachtgever.

 

3) Opdrachtgever:

De rechtspersoon die een overeenkomst/ samenwerking is aangegaan met Achievers voor het werven van personeel, dan wel gebruik maakt van diensten van Achievers.

 

4) Partijen:

Achievers en Opdrachtgever.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 Juni 2023.

2.2 Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Afwijkende bedingen van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door Achievers zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door Achievers van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door Opdrachtgever.

 

3. Werving & Selectie opdracht

3.1. De specificaties van de opdracht worden opgenomen in een samenwerkingsvoorstel per email.

3.2. Achievers is niet verantwoordelijk voor de informatie die door Opdrachtgever wordt verstrekt. Achievers gaat ervan uit dat die informatie juist en compleet is. Achievers gaat er evenzeer vanuit dat de informatie en gegevens die zij van de Kandidaat heeft verkregen of van referenten juist en volledig is. Zij staat daar niet voor in.

3.3. Achievers is gerechtigd bij de werving van Kandidaten voor Opdrachtgever kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van de opdrachtgever.

3.4 De dienst van Achievers is geleverd zodra kandidaat arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht heeft getekend bij Opdrachtgever. Achievers is geen partij bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/ of overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Kandidaat.

 

4. Annulering of wijziging opdracht

4.1 Indien Opdrachtgever de Opdracht voor het vervullen van de vacature intrekt, essentiële kenmerken van de Opdracht wijzigt, de Opdracht pauzeert voor langer dan 4 weken, de Opdracht komt te vervallen door vervulling van de vacature buiten Achievers om (zowel intern als door derden) is er een cancellation fee verschuldigd aan Achievers. De cancellation fee is een vergoeding van 5.000,- exclusief btw. Onder wijziging van essentiële kenmerken van een Opdracht wordt verstaan het zodanig wijzigen van elementen van de aan Achievers verstrekte Opdracht dat, naar oordeel van Achievers, een nieuwe Opdracht is ontstaan.

 

 

 

5. Betaling aan Achievers/ Wervingsfee

5.1 Achievers kan gebruik maken van factoring, betaling dient dan te geschieden aan desbetreffende factoringmaatschappij. In verband hiermee is de vordering en/of de inningsbevoegheid die uit deze factuur voortvloeit, in juridische zin overgedragen aan de factoringmaatschappij. Opdrachtgever dient de factuur daarom uitsluitend te betalen op het rekeningnummer van de factoringmaatschappij, welke vooraf aan Opdrachtgever bekend wordt gemaakt.

5.2 Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen en zonder dat Opdrachtgever via beslag onder zichzelf of anderszins zijn betalingsverplichting mag blokkeren.

5.3 Indien Achievers maatregelen moet nemen ter incasso van haar vordering is Opdrachtgever gehouden om aan Achievers alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand en andere ingeschakelde derden.

5.4 Indien de Opdracht is aangegaan met meer dan één Opdrachtgever, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

5.5 De door Opdrachtgever aan Achievers verschuldigde bemiddelingsfee voor een werving- of selectieprocedure wordt opgenomen in het samenwerkingsvoorstel. Indien er geen fee is opgenomen wordt er een standaard percentage van 22% exclusief btw van het totale bruto jaarsalaris van kandidaat gerekend.

5.6 Opdrachtgever is aan Achievers de vergoeding verschuldigd op het moment dat de Kandidaat de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht met Opdrachtgever tekent.

5.7 Indien wordt overeengekomen dat de bemiddelingsfee een percentage is van het bruto jaarsalaris van de kandidaat, wordt deze berekend op basis van het totale bruto jaarsalaris dat kandidaat zou verdienen gedurende een contractperiode van 12 maanden. Dit geldt ook indien kandidaat wordt gecontracteerd voor een kortere or langere periode dan 12 maanden. De berekening voor de bemiddelingsfee is daarom als volgt: 13,96 (12 maanden+ 13e maand + vakantiegeld) x bruto maandsalaris x 0,XX (overeengekomen wervingsfee).

5.8 Indien Opdrachtgever aan Achievers geen of een onjuist Bruto Jaarinkomen heeft doorgegeven, zal Achievers het Bruto Jaarinkomen vaststellen op basis van de bij haar bekende gegevens over de functie en de arbeidsmarkt

 

6. Beëindiging of wijziging overeenkomst Kandidaat

6.1 Indien de arbeidsovereenkomst/ overeenkomst van opdracht en/ of kenmerken hiervan, met de Kandidaat achteraf wordt gewijzigd, nietig wordt verklaard of vroegtijdig wordt beëindigd, leidt dit niet tot een wijziging dan wel correctie van de overeengekomen en/of gefactureerde wervingsfee. Opdrachtgever is evengoed de volledige wervingsfee verschuldigd. Onder kenmerken van de arbeidsovereenkomst/ overeenkomst van opdracht wordt begrepen aantal werkuren en salaris.

 

7. Niet-wervingsbeding

7.1. Indien Opdrachtgever of een van alle aan haar gelieerde ondernemingen binnen een periode van 24 maanden nadat een Kandidaat door Achievers is voorgesteld (waaronder mede begrepen het toezenden van informatie over de Kandidaat), buiten Achievers om, direct of indirect een arbeidsverhouding of samenwerking of contractuele relatie van welke aard dan ook aan gaat met de Kandidaat, is de wervingsfee in zijn geheel alsnog verschuldigd. Dat geldt ook indien de betreffende Kandidaat in die periode door een derde (bijvoorbeeld een andere bemiddelaar dan Achievers) aan Opdrachtgever en/of aan haar gelieerde ondernemingen is voorgesteld of als de Kandidaat zelf Opdrachtgever of de daaraan gelieerde onderneming heeft benaderd.

7.2. Opdrachtgever garandeert als hoofdelijk schuldenaar dat alle aan haar gelieerde ondernemingen zich ook aan het bepaalde in artikel 7.1 zullen houden.

7.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan op enigerlei wijze gegevens over de Kandida(a)t(en) die door Achievers zijn aangedragen aan derden door te geven of die Kandidaten aan derden voor te stellen.

7.4. Overtreding van het bepaalde in artikel 7.1 en/of 7.3 leidt tot een aan Achievers verschuldigde en onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van een bedrag gelijk aan 22% van het Bruto Jaarinkomen van de betreffende Kandidaat. De boete bedraagt altijd minimaal €10.000,- exclusief btw (tienduizend euro).

7.5 Het is Opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de Opdracht en gedurende 12 maanden na het eindigen van de Opdracht, niet toegestaan een arbeidsverhouding of samenwerking of contractuele relatie van welke aard dan ook aan te gaan met werknemers of vertegenwoordigers die ten tijde van de Opdracht in dienst waren bij Achievers, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Achievers.

7.6 Overtreding van het bepaalde in artikel 7.5 leidt tot een aan Achievers verschuldigde en onmiddellijk (zonder ingebrekestelling) opeisbare boete ter hoogte van €10.000,- (tienduizend euro).

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de controle over de behaalde diploma’s van Kandidaten. Opdrachtgever dient zichzelf de geschiktheid van de Kandidaat te toetsen, alvorens deze in dienst te nemen.

8.2 Opdrachtgever vrijwaart Achievers hierbij tegen eventuele aanspraken van derden in verband met de Opdracht.

 

9. Recht- en forumkeuze

9.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam.

 

10. Voor kandidaten

10.1 Persoonsgegevens

Achievers verwerkt persoonsgegevens van Kandidaten met grondslag: toestemming. Gegevens die wij verwerken zijn NAW-gegevens, arbeid gerelateerde gegevens zoals vermeld op CV, LinkedIn profiel, VOG, uittreksel diplomaregister en overige gegevens die door Kandidaat zijn verstrekt. Wij verwerken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens.

10.2 Kandidaat geeft bij verstrekken van deze gegevens ook toestemming aan Achievers. om deze persoonsgegevens te delen met derden, om de overeengekomen diensten uit te voeren. Derden kunnen voor deze diensten ook contact opnemen met Kandidaat.

10.3 Kandidaat gaat bij gebruik maken van diensten van Achievers akkoord dat Achievers gegevens over Kandidaat bij derden kan opvragen en profiel van Kandidaat (extern) kan (laten) screenen.